Privacyverklaring

Mantelmaker wil je met deze verklaring informeren over haar beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens. In de verklaring kun je lezen wat er met je gegevens gebeurt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De dienstverlening van Mantelmaker is gericht op het regelen en organiseren van zaken waar mantelzorgers mee te maken krijgen op het gebied van zorg, wonen, arbeid, welzijn en inkomen.

Mantelmaker verwerkt algemene en bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens over je zorgsituatie en gezondheid. Dit is nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Mantelmaker. Algemene gegevens kunnen (als je daar toestemming voor geeft) ook worden gebruikt om de dienstverlening van Mantelmaker te verbeteren, om de relatie met de cliënt te onderhouden en soms zijn ze nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Mantelmaker mag bijzondere persoonsgegevens alleen verwerken als je daar toestemming voor hebt gegeven. Om die reden laat Mantelmaker je een toestemmingsverklaring tekenen voor zowel het verwerken van algemene als bijzondere gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden.

Indien de persoonsgegevens van een minderjarige (jonger dan 16 jaar) zijn, zal Mantelmaker de toestemmingsverklaring (mede) door ouders laten ondertekenen. Mantelmaker controleert of ouders de toestemming daadwerkelijk hebben gegeven.

Het kan voorkomen dat je bepaalde gegevens of toestemming niet wilt geven. Het gevolg daarvan kan zijn dat Mantelmaker geen overeenkomst met je af kan sluiten, of een deel van de afgesproken taken niet kan uitvoeren. Mantelmaker informeert je in dat geval wat de weigering voor gevolgen kan hebben.

Website

Mantelmaker houdt op haar website algemene bezoekgegevens en statistieken bij. Het  IP-adres, het tijdstip van opvraging en ingevulde gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden anoniem verzameld, behalve persoonsgegevens die je op contactformulieren invult.

Verkregen persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de relatie met klanten te onderhouden, zoals het informeren over nieuwe <diensten, blogs, nieuws, producten of functies> van Mantelmaker.

Verkrijging van gegevens

Mantelmaker verkrijgt de gegevens op volgende wijze:

  • Je geeft de gegevens zelf aan Mantelmaker;
  • Mantelmaker krijgt ze van andere instanties of zorgverleners;
  • Je hebt contactgegevens ingevuld op de website;
  • Mantelmaker heeft openbare bronnen geraadpleegd;

Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden behalve als:

  • Dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden die afgesproken zijn;
  • Mantelmaker aan een wettelijke verplichting moet voldoen;
  • Bevoegde instanties daarom vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke taak.

Mantelmaker kan je op verzoek altijd informeren aan wie zij gegevens heeft doorgegeven en welke gegevens zij heeft doorgegeven.

Bewaartermijnen

Mantelmaker heeft verschillende bewaartermijnen voor diverse gegevens die zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikt.

  • Contactgegevens voor tot stand komen overeenkomst  4 weken
  • Bijzondere gegevens                                                              1 jaar
  • Algemene gegevens voor bedrijfsadministratie               7 jaar

Contactgegevens die je op (online) formulieren invult voor informatie worden enkele weken bewaard om tot een overeenkomst te komen. Komt geen overeenkomst tot stand, dan verwijdert Mantelmaker je gegevens. Bijzondere gegevens worden 1 jaar bewaard. Dit is geen wettelijk verplichte termijn. Op verzoek kan de termijn verkort worden (en de gegevens dus vernietigd) of verlengd worden (als er de verwachting is dat voor vervolgopdrachten deze gegevens weer nodig zijn). Mocht Mantelmaker zelf inschatten dat de gegevens in de nabije toekomst nog nodig kunnen zijn, dan bewaart zij de gegevens eveneens, maar nooit langer dan 7 jaar. De termijn van 7 jaar voor het bewaren van de bedrijfsadministratie is een wettelijk verplichte termijn.

Beveiligingsniveau

Mantelmaker beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Indien je van mening bent dat er toch misbruik is gemaakt van data, dan kunt je contact opnemen met Mantelmaker. De contactgegevens onderaan deze verklaring.

Rechten van klanten en websitebezoekers

Indien je  een relatie met Mantelmaker hebt, kun je na een schriftelijk verzoek per post of e-mail via het onderstaande adres je persoonlijke gegevens inzien of opvragen aan wie gegevens zijn doorgegeven. Indien het door Mantelmaker verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt je  schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je Mantelmaker schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over diensten van Mantelmaker. Een gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens of opvragen van gegevens bij derden kan altijd worden ingetrokken.

Eventuele klachten over de omgang met persoonsgegevens kun je na melding bij Mantelmaker, ook melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy verklaring

Mantelmaker heeft het recht om haar privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website temppepper.wpengine.com worden gepubliceerd.

Contactgegevens

Heb je vragen of verzoeken, stuur deze dan naar:

Mantelmaker

Charlotte Hof

[email protected]

KvK nummer: 66433924